OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
FORMACJI TANECZNYCH
"KASZUBSKI STOLEM"

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH "KASZUBSKI STOLEM"

ODBĘDZIE SIĘ 12-13.03.2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

 
 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH

"KASZUBSKI STOLEM"

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2022 na adres: studiobravo@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 

 

 

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

2. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- PUCHARY MIEJSCA 1-3

 

3. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE

    DELEGUJĄCE.

 

4. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

5. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

7. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANA JEST DO OPŁACENIA OPŁATY STARTOWEJ.

 

8. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

10. OPŁATY STARTOWE

PIERWSZA KATEGORIA 30,00

KAŻDA KOLEJNA 20,00

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 27.02.2022 NA KONTO ORGANIZATORA 

Piotr Zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

11. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

12. Postanowienia końcowe:

- organizatorzy zapewniają nagłośnienie imprezy,

- wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym, obuwiu miękkim lub boso; tańczenie oraz przechodzenie przez parkiet

   w obuwiu na obcasach lub na pozostawiającej ślady podeszwie jest zabronione,

- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas festiwalu,

- obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na halę sportową,

- placówki delegujące powinny zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla zespołów zgodnie z przepisami

   obowiązującymi w placówkach oświatowych;

- opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas trwania imprezy,

- organizatorzy nie pośredniczą w zapewnieniu wyżywienia dla grup,

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

- ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca,

- każdy opiekun musi posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty potwierdzające wiek uczestników biorących

   udział w festiwalu w celu okazania go przy rejestracji i pobieraniu numerów startowych (w przypadku braku

   dokumentu grozi dyskwalifikacja),

- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych

   festiwalu, a także   wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących festiwalu,

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e mail: 

studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych "KASZUBSKI STOLEM" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- wstęp dla publiczności wolny,

- wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury,

- przesłanie karty zgłoszenia i udział w festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,

- organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń.

O PRZYNALEŻNOŚCI SOLISTY DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA.

O PRZYNALEŻNOŚCI DUETU DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA STARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI TRIO DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA NAJSTARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI MINI FORMACJI/FORMACJI DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE 80% ROCZNIKÓW SKŁADU ZESPOŁU.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNY Z PRZYSTĄPIENIEM I KLASYFIKACJĄ W NIEZALEŻNEJ LIDZE TANECZNEJ              "ON THE TOP" ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLICZNE PODAWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH: IMIENIA I NAZWISKA

    ZAWODNIKA/DUETU/ZESPOŁU, MIASTA Z KTÓREGO POCHODZI ORAZ KLUBU DO KTÓREGO NALEŻY.

ORIENTACYJNY PLAN V OTFT "KASZUBSKI STOLEM" KARTUZY 2022

PROGRAM I DNIA

PARKIET A

8:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT ¼ F

8:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT ¼ F              

8:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT ¼ F  

8:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 ½ F

8:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT ½ F

9:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ F

9:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13  FINAŁ

9:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT FINAŁ

9:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

9:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT     

10:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT

10:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT

11:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT ¼ F  

11:50- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT ¼ F  

12:05- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT ½ F

12:15- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT ½  F

12:25- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ F

12:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT FINAŁ

12:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 FINAŁ

12:55- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

13:05- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT        

13:45- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT        

14:15- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT          

14:40- INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-13 LAT       

15:00- INNE FORMY TAŃCA SOLO 14-15 LAT       

15:05- INNE FORMY TAŃCA SOLO POWYŻEJ 15 LAT         

15:20- SHOW DANCE SOLO 12-13 LAT    

             SHOW DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT      

15:25- TANIEC KLASYCZNY SOLO OD 12 LAT        

15:35- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 12-13 LAT    

15:45- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 14-15 LAT    

15:50- INNE FORMY TAŃCA DUETY OD 12 LAT    

16:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT

16:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 14-15 LAT

16:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY POWYŻEJ 15 LAT   

16:20- JAZZ DANCE DUETY OD 14 LAT     

16:25- SHOW DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT    

16:30-17:00- PRZERWA

17:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE DO 8 LAT             

17:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 9-12 LAT              

17:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE DO 8 LAT         

17:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 9-12 LAT          

17:55- JAZZ DANCE MINI FORMACJE DO 8 LAT    

18:00- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 9-12 LAT     

18:10- JAZZ DANCE FORMACJE DO 8 LAT              

18:15- JAZZ DANCE FORMACJE 9-12 LAT

18:25- SHOW DANCE MINI FORMACJE 9-12 LAT 

18:30- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE DO 8 LAT             

18:40- SHOW DANCE FORMACJE 9-12 LAT           

18:45- INNE FORMY TAŃCA TRIO 9-12 LAT          

18:50- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 9-12 LAT    

19:00- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE DO 8 LAT   

19:05- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 9-12 LAT              

19:20- ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORIACH DO 12 LAT- PARKIET B

19:20- TANIEC Z PRZYBOREM TRIO POWYŻEJ 16 LAT       

19:25- TANIEC Z PRZYBOREM FORMACJE 13-16LAT          

19:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 13-16 LAT            

19:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

20:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 13-16 LAT       

20:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT          

20:45- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 13-16 LAT                 

21:00- JAZZ DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT     

21:10- JAZZ DANCE FORMACJE 13-16 LAT             

21:30- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

21:40- SHOW DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT           

21:45- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 13-16 LAT 

21:50- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 13-16 LAT            

21:55- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT              

22:10- PRODUKCJE         

22:15- ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORIACH OD 13 LAT

PROGRAM II DZIEŃ

8:00- DISCO SOLO 10-11 LAT ½  F

8:10- DISCO SOLO DO 7 LAT       

8:20- DISCO SOLO 8-9 LAT          

8:30- DISCO SOLO 10-11 LAT FINAŁ

8:40- DISCO SOLO 12-13 LAT      

8:50- DISCO SOLO 14-15 LAT      

9:00- DISCO SOLO POWYŻEJ 15 LAT        

9:05- DISCO DUETY 12-13 LAT   

9:10- DISCO DUETY 14-15 LAT   

9:15- DISCO MINI FORMACJE 9-12 LAT   

9:20- DISCO MINI FORMACJE 13-16 LAT

9:25- DISCO MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT   

9:30- DISCO FORMACJE  DO 8 LAT           

9:40- DISCO FORMACJE  9-12 LAT            

9:50- DISCO FORMACJE  POWYŻEJ 16 LAT            

9:55- CHEERLEADERS FORMACJE  DO 8 LAT         

10:05- CHEERLEADERS FORMACJE  9-12 LAT       

10:15- CHEERLEADERS FORMACJE  13-16 LAT     

10:25- ACRO DANCE SOLO 8-9 LAT          

10:35- ACRO DANCE SOLO 10-11 LAT     

10:45- ACRO DANCE SOLO 12-13 LAT     

10:55- ACRO DANCE DUETY 12-13 LAT   

11:00- ROZDANIE NAGRÓD 1 BLOKU

11:30- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT 1/8 F    

11:50- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT 1/8 F    

12:10- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT ¼ F            

12:25- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ¼ F

12:40- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT ¼ F

12:55- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT ¼ F       

13:10- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT ½ F

13:20- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT ½ F

13:30- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ½ F

13:40- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT ½ F

13:50- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT ½ F

14:00- HIP-HOP SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ F          

14:10- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT FINAŁ

14:20- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT FINAŁ

14:30- HIP-HOP SOLO 10-11 FINAŁ

14:40- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT FINAŁ

14:50- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT FINAŁ

15:00- HIP-HOP SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

15:10- HIP-HOP DUETY 10-11 LAT            

15:15- HIP-HOP DUETY 12-13 LAT            

15:25- HIP-HOP DUETY OD 14 LAT           

15:30- PRZERWA

16:00- BBOYING SOLO 8-9 LAT                 

16:05- POPPING SOLO 10-11 LAT             

16:10- POPPING SOLO POWYŻEJ 15 LAT 

16:15- HIP-HOP TRIO POWYŻEJ 16 LAT   

16:20- HIP-HOP MINI FORMACJE DO 8 LAT          

16:30- HIP-HOP MINI FORMACJE 9-12 LAT           

16:40- HIP-HOP MINI FORMACJE 13-16 LAT         

16:45- MINI FORMACJE FREESTYLE 30+ 

16:50- FORMACJE FREESTYLE 30+            

17:00- HIP-HOP FORMACJE DO 8 LAT      

17:15- HIP-HOP FORMACJE 9-12 LAT      

17:45- HIP-HOP FORMACJE 13-16 LAT    

18:15- HIP-HOP FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT       

18:25- DANCEHALL SOLO 8-9 LAT            

18:30- DANCEHALL SOLO 12-13 LAT        

18:35- DANCEHALL SOLO POWYŻEJ 15 LAT          

18:40- DANCEHALL DUETY OD 12 LAT    

18:45- DANCEHALL MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT     

18:50- DANCEHALL FORMACJE 13-16 LAT            

18:55- DANCEHALL FORMACJE POWYZEJ 16 LAT

19:05- ROZDANIE NAGRÓD II BLOKU

 

PARKIET B

8:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT ¼ F

8:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 LAT ¼ F     

8:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT ½ F

8:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 ½ F

8:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO DO 7 LAT FINAŁ

9:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT FINAŁ

9:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 FINAŁ

9:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT      

9:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT

9:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT     

10:10- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT ¼ F       

10:25- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT ¼ F  

10:40- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT ½ F

10:50- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT ½ F

11:00- JAZZ DANCE IMPRO SOLO DO 7 LAT FINAŁ             

11:10- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT FINAŁ

11:20- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT FINAŁ

11:30- JAZZ DANCE SOLO DO 7 LAT         

11:40- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT            

12:20- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT        

12:50- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 7 LAT        

13:05- INNE FORMY TAŃCA SOLO 8-9 LAT           

13:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 10-11 LAT       

13:55- SHOW DANCE SOLO DO 9 LAT      

14:00- SHOW DANCE SOLO 10-11 LAT    

14:05- TANIEC KLASYCZNY SOLO 8-9 LAT              

14:10- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 8-11 LAT      

14:15- INNE FORMY TAŃCA DUETY DO 9 LAT      

14:20- INNE FORMY TAŃCA DUETY 10-11 LAT    

14:25- TANIEC Z PRZYBOREM DUETY 8-13 LAT    

14:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 10-11 LAT

14:40- JAZZ DANCE DUETY 10-13 LAT

 

LOKALIZACJA

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH "KASZUBSKI STOLEM"

ODBĘDZIE SIĘ 

W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

(BYŁE GIMNAZJUM) UL. PIŁSUDSKIEGO 10

W KARTUZACH

KATEGORIE SOBOTA

KATEGORIE NIEDZIELA

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/30+

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/30+

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

INNE FORMY TAŃCA

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 5 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 6 min.

TANIEC KLASYCZNY
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

SHOW DANCE 

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.

MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.​

JAZZ DANCE

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC Z PRZYBOREM

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

Produkcje

- ilość tancerzy od 24 osób

- muzyka własna

- czas prezentacji do 10 min.

DISCO/DISCO-SHOW
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

DANCEHALL
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

HIP-HOP
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

HOUSE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

POPPING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

BBOYING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:30 min.

                                                                     3 wejścia po 30 sekund 

 

CHEERLEADERS

DUETY

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

ACRO DANCE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:45 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.

 

JURY

68923447_2333268940274014_76830498250880

Piotr "Sypi" Sypniewski
WARSZAWA

kamil.jpg

KAMIL FABICH
BARLINEK

PRZEMEK GIZAK.jpg

PRZEMYSŁAW GIZAK
GDAŃSK