top of page
OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL SZTUKI
BALETOWEJ

X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI BALETOWEJ

ODBĘDZIE SIĘ 1-(2).04.2023

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

LOKAIZACJA

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI BALETOWEJ

ODBĘDZIE SIĘ 

W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ UL. TYSIĄCLECIA 11

W ŁEBIE

REGULAMIN

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU SZTUKI BALETOWEJ

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

AGENCJA BRAVO II

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIE

MIASTO ŁEBA

 

PATRONAT HONOROWY:

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

 

MIEJSCE:

HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE

UL. TYSIĄCLECIA 11 W ŁEBIE

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 19. marca 2023 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 40,00

    KAŻDA KOLEJNA 30,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 19.03.2023 NA KONTO ORGANIZATORA

Piotr Zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE  UCZESTNIK SKREŚLANY JEST Z LIST

    STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- MEDALE SOLIŚCI I DUETY MIEJSCA 1-3

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW ZGODNIE

   Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

   (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna

    BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Baletowej  przez Agencję

    Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Dane osobowe w postaci imienia

    i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

    z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY (CHYBA ŻE ORGANIZATOR W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE

   POSTANOWI INACZEJ)

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z

  PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

O PRZYNALEŻNOŚCI SOLISTY DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA.

O PRZYNALEŻNOŚCI DUETU DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA STARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI TRIO DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA NAJSTARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI MINI FORMACJI/FORMACJI DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE 80% ROCZNIKÓW SKŁĄDU ZESPOŁU.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNY Z PRZYSTĄPIENIEM I KLASYFIKACJĄ W NIEZALEŻNEJ LIDZE TANECZNEJ              "ON THE TOP" ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLICZNE PODAWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH: IMIENIA I NAZWISKA

    ZAWODNIKA/DUETU/ZESPOŁU, MIASTA Z KTÓREGO POCHODZI ORAZ KLUBU DO KTÓREGO NALEŻY.

ORIENTACYJNY PROGRAM

X OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU SZTUKI BALETOWEJ ŁEBA 2023

9:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO DO 7 LAT

9:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8 LAT

9:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 9-10 LAT

9:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 11-12 LAT

9:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT

9:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8 LAT

9:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 9-10 LAT

10:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 11-12 LAT

10:55- MINIATURA TANECZNA SOLO DO 8 LAT

11:05- MINIATURA TANECZNA SOLO 9-10 LAT

11:25- MINIATURA TANECZNA SOLO 11-12 LAT

11:30- TANIEC KLASYCZNY SOLO 9-10 LAT

11:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO DO 7 LAT

11:40- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8 LAT

11:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 9-10 LAT

11:50- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 11-12 LAT

12:00- JAZZ DANCE SOLO 8 LAT

12:10- JAZZ DANCE SOLO 9-10 LAT

12:20- JAZZ DANCE SOLO 11-12 LAT

12:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY DO 7 LAT

12:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 9-10 LAT

12:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 11-12 LAT

12:55- MINIATURA TANECZNA DUETY 11-12 LAT

13:00- TANIEC KLASYCZNY DUETY 9-10 LAT

13:05- JAZZ DANCE DUETY 11-12 LAT

13:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 8-12 LAT

13:25- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 8-12 LAT

13:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 8-12 LAT

14:00- MINIATURA TANECZNA FORMACJE 8-10 LAT

14:05- TANIEC KLASYCZNY FORMACJE 8-12 LAT

14:25- JAZZ DANCE FORMACJE 8-10 LAT

14:40- JAZZ DANCE FORMACJE 11-12 LAT

14:50- PRZERWA

15:00- ROZDANIE NAGRÓD I BLOKU

16:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 13-14 LAT ½ F

16:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 15-16 LAT

16:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 13-14 LAT FINAŁ

16:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 16 LAT

16:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 13-16 LAT

16:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 13-14 LAT

17:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 15-16 LAT

17:40- MINIATURA TANECZNA SOLO 13-14 LAT

17:55- MINIATURA TANECZNA SOLO 15-16 LAT

18:00- TANIEC KLASYCZNY SOLO 13-14 LAT

18:05- TANIEC KLASYCZNY SOLO OD 15 LAT

18:15- JAZZ DANCE SOLO 13-14 LAT

18:35- JAZZ DANCE SOLO 15-16 LAT

18:45- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 16 LAT

18:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 13-16 LAT

19:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY POWYŻEJ 16 LAT

19:10- MINIATURA TANECZNA DUETY 15-16 LAT

19:15- JAZZ DANCE DUETY 15-16 LAT

TANIEC KLASYCZNY DUETY 14-15 LAT

19:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 13-16 LAT

19:30- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

19:35- MINIATURA TANECZNA FORMACJE 13-16 LAT

19:45- TANIEC KLASYCZNY MINI FORMACJE 13-16 LAT

19:55- TANIEC KLASYCZNY FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

20:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE OD 13 LAT

20:20- PRZERWA

20:30- ROZDANIE NAGRÓD 2 BLOKU

PLAN IMPREZY

KATEGORIE
W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ

SOBOTA

TANIEC KLASYCZNY

- solo

   do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- duety

    do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini corps de ballet

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- corps de ballet

   do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY

- impro

   do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: 1:00 (muzyka organizatora)

- solo

   do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

 

JAZZ DANCE

- impro

  do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: 1:00 (muzyka organizatora)

- solo

  do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

   do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

   do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

   do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

MINIATURA TANECZNA

- solo

  do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   do 7 / 8 lat / 9-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 1:45 (muzyka własna)

- trio

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  do 7 lat / 8-10 lat / 11-12 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

NIEDZIELA

TANIEC KLASYCZNY

- solo

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- duety

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat 

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

   13 - 16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini corps de ballet

  13 - 16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- corps de ballet

   13 - 16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

TANIEC WSPÓŁCZESNY

- impro

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: 1:00 (muzyka organizatora)

- solo

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat   

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat   

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

  13 - 16 / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

  13 - 16 / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  13 - 16 / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

 

JAZZ DANCE

- impro

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat 

   czas prezentacji: 1:00 (muzyka organizatora)

- solo

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat 

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat   

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

   13 - 16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

   13 - 16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  13 - 16 lat / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

MINIATURA TANECZNA

- solo

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat 

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   13-14 lat / 15-16 lat / pow . 16 lat   

   czas prezentacji: do 1:45 (muzyka własna)

- trio

  13 - 16 / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

  13 - 16 / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  13 - 16 / pow . 16 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

PRODUKCJE

- ilość tancerzy od 24 osób

- muzyka własna

- czas prezentacji do 10 m.

KATEGORIE

JURY

20200914_161624_(1).jpg
20200915_145449_(1)_(1).jpg

BOGDAN SZYMANIUK

GDAŃSK

P1290068.JPG

ENIA ROŻANKOWSKA

BYDGOSZCZ

MAŁGORZATA INSADOWSKA

GDAŃSK

JURY
bottom of page